رد کردن لینک ها

ملات اندود نهایی (نمای خارجی)

ملات اندود نهایی (نمای خارجی)

Vand May Coat-O  – ملات اندود نهایی (نمای خارجی) ، پوشش و اندود تک جزیی آماده مصرف پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر می باشد. این ملات ترکیبی از سنگدانه های ریزدانه و فیلر، پلیمر، رنگدانه و سایر افزودنی ها می باشد که برای پوشش پایه نمای خارجی ساختمان و دیوارهای خارجی بتنی، بلوک بتنی، سیمانی، آهکی به صورت پلاستر کاری دستی و ماشینی استفاده می شود.

موارد مصرف

  • اجرای پوشش و پلی ستری کار نماهای خارجی ساختمان و دیوارهای خارجی بتنی، بلوک بتنی، سیمانی، آهکی

خواص ویژه

حدود ۱.۲ کیلوگرم برای هر مترمربع سطح به ضخامت ۱ میلیمتر

مقدار مصرف

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره